Zarządzenie nr 0151/600/10 z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr GG 0151/600/10
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 02 lipca 2010r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków
 
          Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007r. Nr 233, poz. 1655 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia cząstkowego do umowy ramowej z dnia 11 marca 2008r. nr GG.EK.341-2/08, zwaną dalej komisją.
§2.
Na członków komisji powołuję:
1. Aleksandrę Czuryło
2. Elżbietę Kaczmarek
3. Beata Tomczak Tajsner
4. Piotr Sternal
§ 3.
Spośród członków komisji powołuję Aleksandrę Czuryło jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4.
Spośród członków komisji powołuje Beatę Tomczak Tajsner jako sekretarza komisji.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.