Zarządzenie nr 0151/637/10 z dnia 11 października 2010r. w sprawie zamiany gruntów

Zarządzenie Nr 0151/637/10
 z dnia 11 października 2010r.
 
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie zamiany gruntów
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.  zm.) a także w wykonaniu § 4 pkt 3 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
 
Przeznacza się do zbycia nieruchomość położoną w Mosinie, stanowiącą własność Gminy Mosina zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 28499 , oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1289/3 obr. Mosina, ark. mapy 16, o powierzchni 1435 m2.
 
 
§ 2.
Zbycie nastąpi w formie bezprzetargowej, w zamian za przejętą na rzecz Gminy Mosina nieruchomość  zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 31718 jako własność Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Mikołaja w Mosinie , oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1280/1 obr. Mosina ark. mapy 15, o powierzchni 2949 m2.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.