Zarządzenie nr 596/20/10 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 596/20/10

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 lipca 2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej

w najem w drodze bezprzetargowej

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit a; art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.13 ust.l i art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jt. Dz. U.  z 2004r. Nr 261 póz. 2603 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§1

 

1. Przeznacza się do oddania w najem na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej lokal użytkowy o powierzchni 55,20 m", położony w Sowinkach   zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik m l do niniejszego zarządzenia.

 

2. Wykaz nieruchomości o którym mowa w §1 ust.1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie

 

§2

 

Wykonanie     zarządzenia     powierza     się     Kierownikowi     Referatu     Gospodarki Nieruchomościami.

 

§3

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Mosina, 21 czerwca 2010 r.

 

WYKAZ LOKALU DO WYNAJĘCIA:

 

W związku z upływem terminu ważności umowy najmu lokalu użytkowego, położonego w miejscowości Sowinki na działce o nr ewidencyjnym 18/1 podaje się do wiadomości, że można składać oferty na najem w/w lokalu.

 

Dane lokalu:

- rodzaj lokalu : lokal użytkowy ( handlowy),

- pow. lokalu: 55,20 m2,

- położenie lokalu : Sowinki, działka nr 18/1

- cena najmu za l m 2 wynosi 4,00 PLN netto + 22 % VAT