Zarządzenie nr GG.151/629/10 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 września 2010 r.w sprawie: ogłoszenie wykazu miejsca parkingowo-garażowego na terenie hali przeznaczonego do oddania w najem w dr

Zarządzenie nr GG.151/629/10

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 2 września 2010 r.

w sprawie: ogłoszenie wykazu miejsca parkingowo-garażowego na terenie hali przeznaczonego do oddania w najem w drodze bezprzetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zm. oraz art. 13 ust l i art. 35 ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, póz. 2603 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 15 załącznika do uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 56 póz. 1766, zarządzam co następuje:

§1

 

Przeznacza się do oddania w najem miejsce parkingowe-garażowe położone na terenie hali w Zakładzie Usług Komunalnych w Mosinie, przy ul. Sowinieckiej 6G, na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Wykaz   o   którym   mowa   w §  l   podlega   wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr 1

Miejsce  na hali  do  wynajmu  w Mosinie  przy ulicy  Sowinieckiej  6G w trybie

bezprzetargowym na okres 3 lat.

 

Oznaczenie     nieruchomości     wg     księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

KW 38886 w Sadzie Rejonowym w Śremie Wydział Ksiąg Wieczystych nr działki 2033/5 obr Mosina, ark.. mapy 22

Wielkość powierzchni do wynajęcia

28.00 m2

Opis nieruchomości

Miejsce na hali nr 1

Przeznaczenie pomieszczeń i sposób ich zagospodarowania

Miejsce na hali z przeznaczeniem na parkowanie pojazdu

Termin zagospodarowania pomieszczeń

W dniu podpisania umowy

Stawka miesięczna czynszu

3.50 zł/ m2 netto

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Nie dotyczy

Termin wnoszenia czynszu

Zapłata   następować   będzie   z   dołu   w   okresach miesięcznych na konto Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na podstawie wystawionej faktury VAT

Zasady aktualizacji opłat

Zgodnie   ze   stawkami   najmu   za   pomieszczenia ustalonymi uchwalą Rady Miejskiej w Mosinie.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Lokal   przeznacza    się    do    wynajęcia   w   trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat z możliwością wypowiedzenia umowy w terminie 1 miesiąca.