Zarządzenie Nr 0151/599/10 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji w celu spisania mienia pozostawionego w lokalu mieszkalnym przy ul. Śremskiej 14 w Mosini

Zarządzenie Nr 0151/599/10

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 2 lipca 2010 r.

w sprawie powołania komisji w celu spisania mienia pozostawionego w lokalu

mieszkalnym przy ul. Śremskiej 14 w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {jt Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.)

§1.

Powołuję komisję w składzie:

1. Przemysław Pniewski - Przewodniczący komisji

2. Aleksandra Czuryło - członek komisji

3. Grzegorz Szydłowski - członek komisji

4. Elżbieta Jędrzejczak - członek komisji

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.