Zarządzenie nr 594/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 594/2010

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 30 czerwca 2010 r.

 

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2010

 

                  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §12 pkt 2 uchwały nr LIV/376/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010, zmienionej uchwałami nr LVI/384/10 z dnia 25 lutego 2010 r. i nr LVII/396 z dnia 25 marca 2010 r., zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 46.252,00 zł do wysokości 70.379.706,12 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

§ 2.

 

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 46.252,00 zł do wysokości 84.502.083,05 zł – zgodnie z  załącznikiem nr 2.

 

§ 3.

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 r.                   o kwotę 23.040,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5. 

 

 

§ 4.

 

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu – zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

            Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-3.3011-181-10 z dnia 23 czerwca 2010 r.  dokonał zwiększenia kwot dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85214 § 2030 w wysokości 11.003,00 zł i rozdział 85216 § 2030 12.209,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz na dofinansowanie zasiłków stałych.

           

            Ponadto Krajowe Biuro Wyborcze pismem Nr DPZ-680/14/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. zawiadomiło o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 23.040,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w II turze wyborów Prezydenta RP.

                 

            W związku z koniecznością zrealizowania budżetu, Burmistrz skorzystał                       z upoważnienia wynikającego z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz  §12 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010 i dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.