Zarządzenie Nr GZ/0151/613/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr GZ/0151/613/2010

Burmistrza Gminy Mosina z dnia  5 sierpnia 2010r.

 

 

zmieniające  zarządzenie Nr 17/I/2007 Burmistrza Gminy Mosina z dnia

24 stycznia 2007 r. w sprawie powołania  Gminnej Komisji  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych.

 

 

 

       Na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn.  zm. ) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )  zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.

 

  1. W zarządzeniu Nr 17/I/2007 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 stycznia 2007r.
     w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zmienionym zarządzeniem Nr GZ 0151 /432/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 lipca 2009r. w § 1 wprowadza się następujące zmiany: ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odwołuje się Panią Irenę Kowalską.
  2. § 1 zarządzenia po uwzględnieniu zmiany o której mowa w ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
     w następującym składzie:

           1. Aleksandra Sawala                                     - Przewodnicząca Komisji

           2. Barbara Lulka                                 - Sekretarz Komisji

           3. Elżbieta Konieczna                         - Członek Komisji

           4. Jacek Michalak                               - Członek Komisji

           5. Lidia Skupin Wójtowska                  - Członek Komisji

           6. Danuta Nowak                                - Członek Komisji

           7. Jolanta Szymczak                           - Członek Komisji

 

 

§ 2.

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się I zastępcy Burmistrza Gminy Mosina oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie .

 

 

§ 3.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia                       1 września 2010r.

 

 

                                                                    Uzasadnienie

 

 

             Zgodnie z art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z  2007r. Nr 70, poz. 473 z zmianami ) powoływanie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych należy do kompetencji wójta ( burmistrza, prezydenta miasta ).

              Obecnie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonuje w składzie ustalonym zarządzeniem Nr 17/I/2007 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmienionym  zarządzeniem Nr GZ 0151/432/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 lipca 2009r. 

             Z uwagi na fakt rozwiązania Stowarzyszenia Abstynentów „Pomocne Dłonie” z dniem 31 sierpnia 2010r. i cofnięcia rekomendacji Ireny Kowalskiej jako reprezentantki do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęcie niniejszego zarządzenia uważam za zasadne.