Zarządzenie Nr IK.00501.247.2011 z dnia 12.06.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 00501. 247.2011
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12.06.2012r.
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :
 
"Wykonanie robót drogowych związanych z remontem asfaltowej nawierzchni części ulicy Skrajnej w miejscowości Mosina"
 
zwaną dalej komisją .
 
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.   Sławomira Ratajczaka,
2.   Wojciecha Górnego,
3.   Agnieszkę Grabarczyk,
4. Agnieszkę Kasprzyk,
5. Leszka Najderka,
6. Magdalenę Rembalską,
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.