Zarządzenie Nr IK 00501.244.2012 z dnia 12.06.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 00501.244.2012
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12.06.2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu - Krajkowo
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.   Sławomira Ratajczaka,
2.   Wojciecha Górnego,
3. Agnieszkę Kasprzyk,
4. Magdalenę Rembalską,
5. Agnieszkę Grabarczyk,
6. Magdalena Olejniczak-Salewicz
7. Katarzyna Barańska.
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.