Zarządzenie Nr GG.00501.264.2012 z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych położonych na terenie miasta Mosina przeznaczonych w najem w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE GG. 00501.264.2012
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 lipca 2012r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych położonych na terenie miasta Mosina przeznaczonych w najem w drodze bezprzetargowej.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
1. Przeznacza się do oddania w najem lokal użytkowy wraz z pomieszczeniem przynależnym o łącznej pow. 21,24 m², położony w Mosinie przy ul. Krotowskiego 16 na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej , zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
 
2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy
 ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronach internetowych.
 
§ 2.
 
Lokal użytkowy o którym mowa w § 1 przeznacza się na cele usługowe.
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.