Zarządzenie Nr GG 00501.222.2012.EJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie oddania gruntu w najem w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr GG 00501.222.2012 EJ
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
 
 
w sprawie oddania gruntu w najem w drodze bezprzetargowej
 
 
 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz §14 ust. 1 i 7 uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 1697) zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
  1. Przeznacza się do oddania w najem część działek o numerach ewidencyjnych nr nr 1959/2 i 1960/2 o łącznej powierzchni 328 m², położonych w Mosinie, przy ul. Dworcowej, zapisanych w księdze wieczystej KW nr 28891, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie, na okres 3 lat, w drodze bezprzetargowej, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
  1. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronach internetowych.
 
§ 2.
 
Na gruncie, o którym mowa w § 1 zlokalizowane są garaże.
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.
 
 
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr GG 00501.222.20120 EJ
 Burmistrza Gminy Mosina z dnia25 kwietnia 2012 r.
 
 
Wykaz gruntu przeznaczonego w najem
w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat
 
 
 
 
Lp.
 
Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej w najem w drodze bezprzetargowej
 
Opis nieruchomości, przeznaczenie, sposób i termin zagospodarowania
Stawka czynszu
( netto + 23% Vat
 Termin wnoszenia opłat za najem
 
1
 
Oddaje się w najem część nieruchomości gruntowej o pow. 202,60 m2, składającej się z działek o numerach ewid. 1959/2 i 1960/2 o pow. 328 m2, stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie przy ul. Dworcowej zapisanej w księdze wieczystej KW Nr, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie .
Nieruchomość opisaną w kolumnie 1 przeznacza się w najem na okres 3 lat, w związku z lokalizacją 12-garaży na przedmiotowej nieruchomości
Miesięczna stawka czynszu wynosi 3,25 zł. netto za najem 1 m²-
za grunty pod garażami
Czynsz zostaje powiększony o podatek VAT w wysokości 23 % stawki czynszu. Wysokość stawki czynszu ustalono na podstawie zarządzenia Nr GG/00501.176.2011.AC Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 grudnia 2011r.
Zał. do zarządzenia poz.28
 
Czynsz płatny jest z góry kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału na konto Gminy Mosina