Zarządzenie Nr GG.00501.204.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 lutego 2012r.w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.204.2012.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 lutego 2012r.
 
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ustala się cenę wywoławczą w szóstych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Mosinie w rej. ul. M. Konopnickiej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:
1.    3241 obr. Mosina, o powierzchni 3123 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00025522/7  na kwotę 170.000,00 zł netto;
2.    3242 obr. Mosina, o powierzchni 3207 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00025522/7  na kwotę 175.000,00 zł netto;
3.    3243 obr. Mosina, o powierzchni 3162 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00025522/7  na kwotę 178.00,00 zł netto;
4.    3244 obr. Mosina, o powierzchni 3110 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00025522/7  na kwotę 175.000,00 zł netto;
5.    3246 obr. Mosina, o powierzchni 2880 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00025522/7  na kwotę 166.000,00 zł netto;
6.    3247 obr. Mosina, o powierzchni 2265 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00025522/7 na kwotę 128.000,00 zł netto;
7.    3248 obr. Mosina, o powierzchni 1199 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00025522/7 na kwotę 125.000,00 zł netto;
8.    3249 obr. Mosina, o powierzchni 1249 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00025522/7 na kwotę 140.000,00 zł netto;
9.    3250 obr. Mosina, o powierzchni 1249 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00025522/7 na kwotę 140.000,00 zł netto;
10.  3251 obr. Mosina, o powierzchni 1147 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00025522/7 na kwotę 120.000,00 zł netto;
11.  3254 obr. Mosina, o powierzchni 1385 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00025522/7 na kwotę 130.000,00 zł netto;
12.  3255 obr. Mosina, o powierzchni 2345 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00025522/7 na kwotę 130.000,00 zł netto.
 
przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.25.2011.EK z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dla których  przetargi  w dniach 11 maja 2011r., 02 sierpnia 2011r., 04 października 2011r., 22 listopada 2011r. i 19 stycznia 2011r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała: Anna Sobkowiak
Referat Geodezji i Nieruchomości