Zarządzenie nr 00501.277.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w związku z naborem kandydatów na wolne kierow

Zarządzenie nr 00501.277.2012

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 sierpnia 2012 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w związku z naborem kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu nr 00501.264.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w związku z naborem kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wprowadza się następujące zmiany:

 § 1 otrzymuje brzmienie:

„Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na  wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie  w składzie:

1.                  Zofia Springer – Przewodnicząca – Burmistrz Gminy; 

2.                  Sławomir Ratajczak  - I Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – Członek komisji;

3.                  Justyna Kaczmarczyk – Członek komisji;

4.                  Julia Olejniczak-Kowalska  – Sekretarz Gminy – Sekretarz Komisji”.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.