Zarządzenie Nr GG.00501.276.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowi

Zarządzenie Nr GG.00501.276.2012.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 sierpnia 2012r.
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr  GG.00501.170.2011.AC Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym          ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
W celu przeprowadzenia w dniu 24 sierpnia 2012r. ustnego nieograniczonego  przetargu na zbycie niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina w Zarządzeniu Nr GG.00501.170.2011.AC z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej członków na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina,  wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 otrzymuje brzmienie:
" Wyznaczam na dzień 24 sierpnia 2011r. na Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej następujące osoby:
1.    Aleksandra Czuryło - Przewodniczący
2.    Anna Sobkowiak - Sekretarz
3.    Piotr Sternal - członek"
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Anna Sobkowiak