Zarządzenie Nr GG.00501.210.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 marca 2012r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.210.2012.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 marca 2012r.
 
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ustala się cenę wywoławczą w czwartych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Mosinie w rej. ul. Żeromskiego - Nałkowskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:
1.    2091/78 obr. Mosina, o powierzchni 358 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00022303/5, przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.114.2011.EK z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dla której  przetargi  w dniach 04 października 2011r., 22 listopada 2011r. i 19 stycznia 2011r. zakończyły się wynikiem negatywnym, na kwotę 51.000,00 zł netto;
 
2.    2091/119 obr. Mosina, o powierzchni 595 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00022303/5, przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.115.2011.EK z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dla której  przetargi  w dniach 04 października 2011r., 22 listopada 2011r. i 19 stycznia 2011r. zakończyły się wynikiem negatywnym, na kwotę 83.000,00 zł netto;
 
3.    2091/53-2089/49 obr. Mosina, o powierzchni 859 m2, zapisanych w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00022303/5, KW PO1M/00023005/3  przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.117.2011.EK z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dla której  przetargi  w dniach 04 października 2011r., 22 listopada 2011r. i 19 stycznia 2011r. zakończyły się wynikiem negatywnym, na kwotę 104.00,00 zł netto;
 
4.    2091/75 obr. Mosina, o powierzchni 948 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00022303/5,  na kwotę 116.000,00 zł netto;
5.    2091/76 obr. Mosina, o powierzchni 910 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00022303/5,  na kwotę 111.000,00 zł netto
przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.119.2011.EK z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dla których  przetargi  w dniach 04 października 2011r., 22 listopada 2011r. i 19 stycznia 2011r. zakończyły się wynikiem negatywnym ;
6.    2091/65 obr. Mosina, o powierzchni 879 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00022303/5  na kwotę 107.000,00 zł netto;
7.    2091/66 obr. Mosina, o powierzchni 654 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00022303/5,  na kwotę 84.000,00 zł netto;
8.    2091/68 obr. Mosina, o powierzchni 900 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00022303/5,  na kwotę 110.000,00 zł netto;
9.    2091/69 obr. Mosina, o powierzchni 901 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00022303/5,  na kwotę 110.000,00 zł netto
przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.118.2011.EK z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dla których  przetargi  w dniach 04 października 2011r., 22 listopada 2011r. i 19 stycznia 2011r. zakończyły się wynikiem negatywnym;
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała: Anna Sobkowiak
Referat Geodezji i Nieruchomości