Zarządzenie nr FB.00501.224.2012.EW z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniująco - Doradczego

Zarządzenie nr FB.00501.224.2012.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 maja 2012 r.
 
w sprawie powołania Zespołu Opiniująco - Doradczego.
 
 
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XIX/136/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012r., zarządzam, co następuję:
 
§1.
 
Powołuję Zespół Opiniująco - Doradczy w celu zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartych konkursów ofert realizowanych w oparciu o Roczny program współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012r., w następujących zakresach:
1. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w składzie:
a)    przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
 • Waldemar Krzyżanowki,     
 • Ewelina Waligórska,
b)    przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:
 • Marek Dudek,
c)    przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:
 • Waldemar Demuth,
d)    przedstawiciele organizacji pozarządowych:
 • Beata Tomczak- przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach,
 • Mariusz Tomczak- przedstawiciel Klubu Sportowego "1920 Mosina",
 • Agata Lubowicka- przedstawiciel Mosińskiego Towarzystwa Gitarowego;
2. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej w składzie:
a)    przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
 • Waldemar Krzyżanowki,     
 • Ewelina Waligórska,
b)    przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:
 • Marek Dudek,
c)    przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:
 • Waldemar Demuth,
d)    przedstawiciele organizacji pozarządowych:
 • Mariusz Tomczak- przedstawiciel Klubu Sportowego "1920 Mosina",
 • Beata Tomczak- przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach,
 • Agata Lubowicka- przedstawiciel Mosińskiego Towarzystwa Gitarowego.
 
§2.
 
1.    Zespół Opiniująco - Doradczy wykonuje zadania, wskazane w Uchwale nr XIX/136/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012r. oraz w załączonym do niej Regulaminie otwartego konkursu ofert.
 
2.    Zespół Opiniująco - Doradczy opiniuje i dokonuje oceny złożonych ofert przez podmioty wskazane w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z metodami i kryteriami przewidzianymi w Karcie Oceny Oferty zamieszczonej w regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/136/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012r.
 
§3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.