ZarządzenieNr GG.00501.260.2012.AS z dnia 5 lipca 2012r.Burmistrza Gminy Mosina w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pecnej w rejon

Zarządzenie Nr GG.00501.260.2012.AS
z dnia 5 lipca 2012r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pecnej w rejonie ul. Koziej
            
 
       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak
Referat Geodezji i Nieruchomości
Tel. 618 109 576, pok. 122
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.260.2012.AS
                                                                 z dnia 5 lipca 2012r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pecnej w rejonie ul. Koziej
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
1.
3/1
735
PO1M/00031270/0
45.000,00
2.
3/2
665
PO1M/00031270/0
41.000,00
3.
44/1
1435
PO1M/00031270/0
110.000,00
4.
45/4
1317
PO1M/00031270/0
102.000,00
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia  6 października 2009 r. nr PP.AK.73340-97/09 dla nieruchomości oznaczonych w wykazie nr 1 i 2 ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami w bryłach budynków.
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 sierpnia 2011 r. nr PP.6730.71.2011.MB dla nieruchomości oznaczonych w wykazie nr 3 i 4 ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z częścią garażową.
 
W dział trzecim księgi wieczystej widnieje ostrzeżenie, że stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej stał się niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, gdyż prawo własności ujawnionego właściciela co do działki nr 470/1 przeszło na rzecz Skarbu Państwa, a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie nabyły prawo użytkowania wieczystego tejże działki.
Powyższe ostrzeżenie nie dotyczy działek będących przedmiotem niniejszego wykazu.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.