Zarządzenie Nr GG.00501.198.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr GG .00501.198.2012.AS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 stycznia 2012r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych stanowiących drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć nieruchomości gruntowe stanowiące drogę w Sowinkach, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:
  1. nr 36/1 obr. Sowinki, ark. mapy 1, o  powierzchni 280 m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00047344/5
  2. nr 36/2 obr. Sowinki, ark. mapy 1, o powierzchni 1828 m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00047344/5.
  3.  
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Anna Sobkowiak
Ref. Geodezji i Nieruchomości