Zarządzenie Nr IK. 00501.202.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 00501.202.2012
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 stycznia 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :
„Remont  cząstkowy ulic, dróg i chodników o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Mosina oraz dróg gminnych na terenie miasta i gminy Mosina”
zwaną dalej komisją .
 
§ 2
 
Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka,
2. Wojciecha Górnego,
3. Leszka Najderka,
4. Agnieszkę Kasprzyk,
5. Magdalenę Rembalską.
 
§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.
 
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.