Zarządzenie nr 00501.203.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 00501.203.2012
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 stycznia 2012 r.
w sprawie: zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami8 (   Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 5 załącznika do uchwały  nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad  gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp nr 56, poz.1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania  nieruchomości stanowiących  własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej  na rzecz  dotychczasowego użytkownika wieczystego prawo własności  nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Poznańskiego, jako działki:  nr 2704/2 i 2704/4  obręb Mosina, opisane w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz o którym  mowa w  § 1 podlega wywieszeniu  przez okres 21 dni na  tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Mosinie, ogłoszeniu w prasie lokalnej i stronach internetowych Gminy Mosina.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                    

Załącznik  nr 1 
do Zarządzenia nr 00501.203.2012
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie : zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

WYKAZ

Nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, , zapisanych w Księgach wieczystych  Sądu Rejonowego w Śremie, KW Nr  PO1M00023000/8 i PO1M00022607/6   jako własność Gminy Mosina

                Nr działki      Powierzchnia ( m2)        Cena brutto (zł)
                  2704/3              5362                        340.464,00
                  2704/4              5356                        340.341,00
  Razem:         680.805,00


Opisane wyżej nieruchomości przeznaczone są do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego.

Przedmiotowe nieruchomości obciążone są hipotekami  wpisanymi w dziale IV ksiąg wieczystych.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu z zastrzeżeniem  art. 216a cyt. Ustawy przysługuje osobie , która spełnia jeden z następujących warunków.
1. Przysługuje jej roszczenie  o nabycie nieruchomości  z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek  w terminie 42 dni licząc od dnia  wywieszenia wykazu.
2. Jest poprzednim właścicielem  zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem  5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.