Zarządzenie Nr IK. 00501.273.2012Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 13 sierpnia 2012 r.w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 00501.273.2012
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań „Bocianowo” w Świątnikach (działka nr ewid. 74/1 i 212)

zwaną dalej komisją .

§ 2

Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka,
2. Wojciecha Górnego,
3. Agnieszkę Grabarczyk,
4. Magdalenę Olejniczak-Salewicz,
5. Katarzynę Barańską,
6. Agnieszkę Kasprzyk,
7. Magdalenę Rembalską.

§ 3
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§ 4
Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.