Zarządzenie Nr OW.0050.214.2012.MK z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych pracy szkół prowadzonych przez Gminę Mosina w roku szkolnym 2012/

Zarządzenie Nr OW.0050.214.2012.MK
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 marca 2012 r.
 
w sprawie wprowadzenia zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych pracy szkół prowadzonych przez Gminę Mosina w roku szkolnym 2012/2013
 
Na podstawie art. 34 a ust. 2 pkt 3 w związku z art. 5c pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Arkusz organizacyjny szkoły powinien być opracowany zgodnie z przepisami prawa oświatowego w powiązaniu z planem finansowym szkoły - na druku - Arkusz organizacji VI/2- SP i VI2-G.
§ 2.
I. Do 30 kwietnia br. złożenie arkuszy organizacji na rok szkolny 2012/2013
- w załączeniu wnioski odbiegające od przyjętych zasad,
- dwa egzemplarze (także załączniki).
II. Zatwierdzenie arkuszy przez organ prowadzący do 21 maja 2012 r.
II. Do wypełnienia tabele: I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI oraz informacje w uwagach i decyzjach organu prowadzącego.
III. Zasady:
  1. Wykaz kadry pedagogicznej - stopień awansu, kwalifikacje nauczyciela, rodzaj umowy ( z zaznaczeniem czy nauczyciel jest zatrudniony na czas nieokreślony, na czas określony - podać daty graniczne), nauczany przedmiot, wymiar etatu, staż pracy (układ tabelaryczny),
  2. Zasada zatrudniania emerytów - może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach (kiedy dyrektor wyczerpał wszystkie możliwości pozyskania nauczyciela z kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom szkoły), po pisemnej akceptacji organu prowadzącego, nie wcześniej jak po 20 sierpnia 2012 roku,
  3. 3. letni cykl nauczania - dla każdej klasy z podziałem na godziny (układ tabelaryczny),
  4. Klasy I - szkoła podstawowa i gimnazjum powinny liczyć powyżej 28 uczniów - podział właściwy nastąpi dopiero po 20 sierpnia br. ( do arkusza muszą być dołączone kserokopie kart zgłoszeń do szkoły - uwzględnia się liczbę zgłoszonych uczniów), do tej liczby nie wlicza się uczniów realizujących nauczanie indywidualne oraz realizujących obowiązek poza systemem klasowo-lekcyjnym,
  5. Opinia rady pedagogicznej (odrębne pismo),
  6. Podziały na grupy językowe w klasach edukacji wczesnoszkolnej - od 27 uczniów,
  7. Wykazać wakaty - dla umów na czas określony ( w nawiasie ze wskazaniem zatrudnienia osoby, jeśli taka jest),
  8. Od 1 września br. można przydzielać od razu godziny ponadwymiarowe - wykorzystać dodatkowe kwalifikacje (w kontekście osiągnięcia średniego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 30 ust 3 Karty Nauczyciela) - jest to wiążące dla nauczycieli,
  9. Liczba dzieci w poszczególnych klasach w układzie tabelarycznym,
  10. Do projektu należy załączyć:
- informacje o planowanych zwolnieniach oraz o wolnych miejscach,
- informację o planowanym terminie złożenia wniosków o postępowanie kwalifikacyjne/ egzaminacyjne nauczycieli - stopnie awansu zawodowego (układ tabelaryczny),
11. Dyrektor może przyjmować uczniów spoza własnego obwodu, o ile nie spowoduje to konieczności dzielenia klas i zwiększenia liczby oddziałów,
12. Aneks Nr 1 obowiązujący od 1 września 2012 roku, uwzględniający wszelkie zmiany w planowanej organizacji szkoły oraz liczbę uczniów, należy złożyć w referacie  oświaty do 5 września 2012 r. Do aneksu należy dołączyć aktualny wykaz kadry pedagogicznej,
13. Wszelkie zmiany organizacji szkoły, w tym przydział godzin dla nauczycieli należy uzgodnić z referatem oświaty Urzędu Miejskiego w Mosinie.
14. Dla dyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze powołanych do 31 sierpnia 2012 r. zaplanować należy pełen etat,
15. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian w organizacji pracy szkoły bez wcześniejszego zatwierdzenia ich przez organ prowadzący,
16. Wszelkie wątpliwości i działania, które mogłyby zwiększać koszty zaleca się konsultować z referatem oświaty,
17. Arkusz należy przygotować w powiązaniu z planem finansowym - należy uwzględnić realizację planu od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz oszacować odpowiednio koszty na rok 2013, w związku z powyższym wymagany jest podpis księgowego.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.