Zarządzenie Nr GG.00501.234.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 maja 2012r.w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.234.2012.AS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 maja 2012r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697) oraz zgodnie z art. 902¹ §1  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć nieodpłatnie nieruchomość gruntową stanowiącą poszerzenie drogi gminnej w Sowinkach, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 172/97 obr. Sowinki, ark. mapy 1, o  powierzchni 138 m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00045958/8.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Anna Sobkowiak
Ref. Geodezji i Nieruchomości