Zarządzenie Nr IK. 00501.230.2011 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 00501.230.2011
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 maja 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.


Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

„DROBNE ROBOTY NAWIERZCHNIOWE NA TERENIE GMINY MOSINA”

zwaną dalej komisją .

§ 2


Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka,
2. Wojciecha Górnego,
3. Leszka Najderka,
4. Agnieszkę Grabarczyk,
5. Agnieszkę Kasprzyk,
6. Magdalenę Rembalską.

§ 3


Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.