Zarządzenie Nr IK. 00501.232.2011 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 00501.232.2011
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :
„BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MOSINA- ETAP II”
zwaną dalej komisją .
 
§ 2
 
Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka,
2. Wojciecha Górnego,
3. Hannę Woźnikiewicz,
4. Agnieszkę Kasprzyk,
5. Magdalenę Rembalską.
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
 
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.