Zarządzenie Nr GG.00501.270.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.270.2012.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 26 lipca 2012r.
 
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ustala się cenę wywoławczą w drugich ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Rogalinie przy ul. Prezydialnej na kwoty:
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
1.
292/7
1053
PO1M/00021101/2
66.000,00
2.
292/8
1666
PO1M/00021101/2
104.000,00
3.
292/9
1760
PO1M/00021101/2
102.000,00
4.
292/10
1494
PO1M/00021101/2
87.000,00
5.
292/11
1360
PO1M/00021101/2
80.000,00
6.
292/12
1233
PO1M/00021101/2
80.000,00
7.
292/13
1694
PO1M/00021101/2
105.000,00
8.
292/14
1069
PO1M/00021101/2
70.000,00
 
Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.217.2012.AS z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.
Pierwszy przetarg na ww. nieruchomości w dniu 3 lipca 2012r.  zakończył się wynikiem negatywnym.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała: Anna Sobkowiak
Referat Geodezji i Nieruchomości