Zarządzenie Nr GG.00501.241.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.241.2012.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 czerwca 2012r.
 
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ustala się cenę wywoławczą w piątych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Mosinie w rej. ul. Konopnickiej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:
 
1.    1794/5 obr. Mosina, o powierzchni 816 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00021997/9,  na kwotę 80.000,00 zł netto;
2.    1794/6 obr. Mosina, o powierzchni 811 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00021997/9,  na kwotę 80.000,00 zł netto;
3.    1794/7 obr. Mosina, o powierzchni 808 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00021997/9,  na kwotę 79.000,00 zł netto;
4.    1794/8 obr. Mosina, o powierzchni 804 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00021997/9,  na kwotę 79.000,00 zł netto;
5.    1794/9 obr. Mosina, o powierzchni 801 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00021997/9,  na kwotę 79.000,00 zł netto;
które przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.112.2011.EK z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dla których  przetargi  w dniach 4 października 2011r., 22 listopada 2011r., 19 stycznia 2012r. i 9 maja 2012r.  zakończyły się wynikiem negatywnym;
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała: Anna Sobkowiak
Referat Geodezji i Nieruchomości