Zarządzenie nr FB.00501.229.2012 z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr FB.00501.227.2012.EW z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR FB.00501.229.2012
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 maja 2012 r.
 
w sprawie zmiany zarządzenia nr FB.00501.227.2012.EW z dnia 11 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1
 
W załączniku do zarządzenia nr FB.00501.227.2012.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, wprowadza się następujące zmiany:
 
pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Celem otwartych konkursów ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań realizowanych w okresie od 8 czerwca do 30 sierpnia 2012r. Planowana kwota dotacji na realizację powyższego zadania wynosi 18 000,00 zł."
 
pkt 12 otrzymuje brzmienie:
"12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 11 maja do 5 czerwca 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego".
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.