Zarządzenie nr IK. 00501.208.2011 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie nr IK. 00501.208.2011

Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 marca 2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

„BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MOSINA”

zwaną dalej komisją .

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.      Sławomira Ratajczaka,

2.      Wojciecha Górnego,

3.      Hannę Woźnikiewicz,

4.      Agnieszkę Kasprzyk,

5.      Magdalenę Rembalską.

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.