Zarządzenie Nr GG.00501.217.2012.AS z dnia 5 kwietnia 2012r. Burmistrza Gminy Mosina w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Rogalinie

Zarządzenie Nr GG.00501.217.2012.AS
z dnia 5 kwietnia 2012r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Rogalinie przy ul. Prezydialnej
            
 
       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 261 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak
Referat Geodezji i Nieruchomości
Tel. 618 109 576, pok. 122
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.217.2012.AS
                                                                 z dnia 5 kwietnia 2012r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Rogalinie przy ul. Prezydialnej
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Rogalinie przy ul.
Prezydialnej
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
1.
292/7
1053
PO1M/00021101/2
110.000,00
2.
292/8
1666
PO1M/00021101/2
172.000,00
3.
292/9
1760
PO1M/00021101/2
170.000,00
4.
292/10
1494
PO1M/00021101/2
145.000,00
5.
292/11
1360
PO1M/00021101/2
132.000,00
6.
292/12
1233
PO1M/00021101/2
133.000,00
7.
292/13
1694
PO1M/00021101/2
175.000,00
8.
292/14
1069
PO1M/00021101/2
115.000,00
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia  8 grudnia 2009r. nr PP.MB.73340-142/09 dla ww. nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie  budynków mieszkalnych jednorodzinnych z częścią garażową.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.