Zarządzenie nr OW.00501.243.2012.MK Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:

Zarządzenie nr  OW.00501.243.2012.MK
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:
 
1. Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie
2. Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku
3. Przedszkola nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie
4. Gimnazjum w Pecnej
5. Zespołu Szkół w Mosinie

Na podstawie art. 36 a ust.6  oraz art. 5 c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
I. Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.
1. Przedstawiciele organu sprawującego  nadzór pedagogiczny:
- Elżbieta Powierza
- Alicja Rajewicz

2. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
- Justyna Kaczmarczyk
- Małgorzata Kasprzyk
- Waldemar Krzyżanowski

3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie:
-  Małgorzata Czarnecka - Dudek
 
4. Przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie:
-  Izabela Kubiak - Zienkiewicz

5. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:
-  Regina Burkiciak
 
II. Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku:
1. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
-  Elżbieta Powierza
-  Alicja Rajewicz
2. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
- Justyna Kaczmarczyk
- Małgorzata Kasprzyk
- Waldemar Krzyżanowski
3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej  Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku:
- Hanna Kowalska
4. Przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku:
- Anna Kaczmarek
5. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:
- Regina Burkiciak
I
II. Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
     Przedszkola nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie:
1. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
-  Gabriela Fiedler
-  Grażyna Koralewska
2. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
- Justyna Kaczmarczyk
- Małgorzata Kasprzyk
- Waldemar Krzyżanowski
3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej  Przedszkola nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie:
-  Iwona Kołda
4. Przedstawiciel Rady Rodziców Przedszkola nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie:
-  Iwona Dubert
5. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:
- Regina Burkiciak
IV. Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
     Gimnazjum w Pecnej:
1. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
-  Gabriela Fiedler
-  Grażyna Koralewska
2. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
- Justyna Kaczmarczyk
- Małgorzata Kasprzyk
- Waldemar Krzyżanowski
3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej  Gimnazjum w Pecnej:
- Wojciech Morawski
4. Przedstawiciel Rady Rodziców Gimnazjum w Pecnej:
- Bogusława Masłowska
5. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:
- Regina Burkiciak
 
V. Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
     Zespołu Szkół w Mosinie:
1. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
-  Elżbieta Powierza
-  Maria Jedlińska - Pyssa
2. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
- Justyna Kaczmarczyk
- Małgorzata Kasprzyk
- Waldemar Krzyżanowski
3. Przedstawiciel Rad Pedagogicznych Zespołu Szkół w Mosinie:
- Anna Balcerek – Kałek (w zastępstwie Danuta Białas)
4. Przedstawiciel Rad Rodziców Zespołu Szkół w Mosinie:
-  Paulina Stróżyńska ( w zastępstwie Robert Ryszewski)
5. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:
- Marianna Janik
6. Przedstawiciel NZZZ „Solidarność”
- Izabela Lorenz (w zastępstwie Wojciech Miśko)

§ 2.
 
Spośród członków Komisji Konkursowych, o których mowa w § 1   Zarządzenia, wyznaczam Małgorzatę Kasprzyk jako przewodniczącą Komisji Konkursowych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.