Zarządzenie Nr GG.00501.254.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: rozwiązania w części umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu

Zarządzenie Nr GG.00501.254.2012.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 czerwca 2012r.
 
w sprawie: rozwiązania w części umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 3 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
W związku z przebudową ul. Dworcowej w Mosinie obejmującą nieruchomość o numerze  ewidencyjnym działki 1965/9 obr. Mosina, ark. mapy 35, o powierzchni  92m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00028747/1 rozwiązuje się nieodpłatnie, za zgodą stron umowę zawartą przed notariuszem Januszem Szczepańskim dnia 5 sierpnia 1996r. Rep. A numer 4095/96 w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ul. Sienkiewicza 21 o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste z przeniesieniem własności budynku w części dotyczącej działki oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Poznańskiego jako nr  ewid. 1965/9 obr. Mosina powstałej w wyniku podziału działki o numerze ewidencyjnym 1956/4, na podstawie ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 grudnia  2009r. nr PP.AC.7430-55/09.
 
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Anna Sobkowiak
Ref. Geodezji i Nieruchomości