Zarządzenie nr FB.00501.242.2012.EW z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań pu

Zarządzenie nr FB.00501.242.2012.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 czerwca 2012 r.
 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2012 roku.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 221 ust.1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Uchwały Nr XIX/136/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r. zarządzam, co następuje:
§ 1. 
1.    Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.
 
2.    Środki finansowe w wysokości 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na rok 2012.
 
§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
  
 
Załącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.242.2012.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 czerwca 2012 r.
 
§ 1
Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży :
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji (w zł)
1.
Klub Sportowy "1920 Mosina"
Organizacja turniejów w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mosina w trakcie trwania Mistrzostw Europy
 
18 000,00
Ogółem
18 000,00