Zarządzenie nr FB.00501.231.2012.EW z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publ

Zarządzenie nr FB.00501.231.2012.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 maja 2012 r.
 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2012 roku.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 221 ust.1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Uchwały Nr XIX/136/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r. zarządzam, co następuje:
§ 1. 
1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2012 roku w ramach otwartych konkursów ofert zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.
2. Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w następujących zakresach:
- wypoczynku dzieci i młodzieży,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej.
3. Środki finansowe w wysokości 51 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2012 r.
§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Załącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.231.2012.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 maja 2012 r.
 
§ 1
Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży :
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji (w zł)
1.
Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Wakacyjne zajęcia
 
 
1 850,00
2.
Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Piknik nad jeziorem
 
 
500,00
3.
Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe
Warsztaty artystyczne i filmowe
 
 
1 000,00
4.
Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko
Przystań wyobraźni- półkolonie
 
 
600,00
5.
Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko
Mosina na dwóch kołach- rajd rowerowy
 
500,00
6.
Mosiński Klub Żeglarski
 
Lato pod żaglami
 
 
4 970,00
7.
Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN
Półkolonie letnie
 
 
1 200,00
8.
Uczniowski Klub Sportowy MOSIŃSKA JEDYNKA
Wypoczynek dzieci i młodzieży- zgrupowanie sportowe
 
 
1 610,00
9.
Stowarzyszenie Praworządna Gmina
 
Razem raźniej- zajęcia dla dzieci
 
 
1 200,00
10.
Mosiński Chór Kościelny p.w. Św. Cecylii
Emisja głosu, warsztaty śpiewacze dzieci i młodzieży
 
 
2 800,00
11.
Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA
 
Obóz sportowo- rekreacyjny
 
 
1 050,00
12.
Uczniowski Klub Sportowy TIGER TEAM
Wakacje z Teakwondo
 
 
2 500,00
13.
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"
Obóz sportowo- rehabilitacyjny
 
 
3 500,00
14.
Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego Ośrodek ZHP Mosina
Obóz Ośrodka ZHP Mosina
 
 
9 180,00
15.
Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego Ośrodek ZHP Mosina
Obóz Wędrowny po Krainie Wielkich Jezior Mazurskich
 
 
1 540,00
16.
Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego Ośrodek ZHP Mosina
Obóz dla dzieci i młodzieży w Łukęcinie
 
 
7 000,00
Ogółem
41 000,00
 
 
§ 2
Podział środków na realizację zadań z zakresu upowszechnienie kultury, sztuki i tradycji narodowej:
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
(w zł)
1.
Stowarzyszenie Praworządna Gmina
Wesołe nutki - zajęcia dla dzieci
1 000,00
2.
Fundacja Apetyt na Kulturę
Nareszcie w moim mieście- Bertrandt w hołdzie Mosinie
3 000,00
3.
Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta
Prowadzenie ognisk i pracowni muzycznych
6 000,00
 
Ogółem
10 000,00