Zarządzenie nr GZ.00501.280.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 września 2012r.

Zarządzenie  nr GZ.00501.280.2012
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 września 2012r.

w sprawie powołania zespołu ds. opracowania i realizacji Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U z 2011 roku Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1.pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U z 2011 roku Nr 24, poz. 128) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Powołuję Zespół ds. Opracowania i Realizacji Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego, zwany dalej „Zespołem” w składzie:
1) Waldemar Krzyżanowski- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – przewodniczący zespołu
2) Barbara Lulka- Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Ochrony Zdrowia- wiceprzewodnicząca zespołu
3) Małgorzata Kasprzyk- Kierownik Referatu Oświaty- członek zespołu
4) Lidia Skupin-Wójtowska- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie- członek zespołu
5) Maja Bobrowska- Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie- członek zespołu
6) Agnieszka Król- Pedagog szkolny Gimnazjum nr 1 w Mosinie- członek zespołu
7) Danuta Nowak- członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mosinie- członek zespołu

§ 2

1. Pracą Zespołu kieruje przewodniczący, który zwołuje posiedzenia, ustala zadania dla poszczególnych członków oraz reprezentuje Zespół na zewnątrz.
2. Posiedzenia zespołu odbywają się w zależności od potrzeb.
3. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu w roli ekspertów (z głosem doradczym) osoby reprezentujące instytucje i organizacje pozarządowe, które zakresem   swojej działalności obejmują cele i zadania programu.

4. Członkowie zespołu oraz osoby, o których mowa w pkt 3 nie otrzymują wynagrodzenia z  tytułu udziału w pracach Zespołu.
5. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy.

§ 3

Do zadań Zespołu należy:
1. opracowanie Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 dla Gminy Mosina;
2. realizacja, koordynowanie i monitorowanie programu, o którym mowa w pkt 1.

§ 4

Harmonogram realizacji poszczególnych etapów prac Zespołu obejmuje: opracowanie Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w III kwartale 2012r. i jego wdrożenie do końca 2012r. oraz koordynowanie i monitorowanie programu przez cały okres realizacji.

§ 5

Wykonanie i nadzór w zakresie realizacji zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.