ZARZĄDZENIE NR 00501.271.2012BURMISTRZA GMINY MOSINAz dnia 27. lipca 2012 r.w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 00501.271.2012

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 27. lipca 2012 r.

 

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2012

 

                  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §11 ust. 2 uchwały Nr XXI/158/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2021 zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 54.800,00 zł do wysokości 82.104.096,07 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

§ 2.

 

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 54.800,00 zł do wysokości 84.630.823,78 zł – zgodnie z  załącznikiem nr 2.

 

§ 3.

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r.                   o kwotę 39.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4. 

 

§ 4.

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 9.800,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4a

 

§ 5.

 

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu – zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

           

1.      Dochody:

 

-   Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się o kwotę 9.800,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 lipca 2012 r. Nr FB-I.3111.240.2012.4            o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

 

-   Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole            w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących              w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2012 r. NR FB-I.3111.168.2012.2

 

-        Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 39.000,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2012 r. Nr FB-I.3111.267.2012.2 o zwiększeniu dotacji celowej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. 

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 54.800,00 zł.

 

 

2.      Wydatki:

 

-   Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się o kwotę 9.800,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 lipca 2012 r. Nr FB-I.3111.240.2012.4 środki przeznaczone na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

 

-   Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2012 r. NR FB-I.3111.168.2012.2

 

-        Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 39.000,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2012 r. Nr FB-I.3111.267.2012.2 o zwiększeniu dotacji celowej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. 

 

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 54.800,00 zł.

 

 

                  Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działów. Wprowadzone zmiany zapewniają prawidłową realizację budżetu.

 

Załącznik Nr 4 do zarządzenia