Zarządzenie Nr 00501.206.2012 z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 00501.206.2012
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 20 lutego 2012 r.
 
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2012
 
                  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §11 ust. 2 uchwały Nr XXI/158/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2021 zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 72.300,00 zł do wysokości 82.805.391,86 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.
 
Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 72.300,00 zł do wysokości 81.558.311,06 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r. o kwotę 25.500,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
 
§ 4.
 
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu - zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.