Uchwała nr III/17/02

Uchwała nr III/17/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j. t. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) oraz art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska w Mosinie, uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór formularza dla celów naliczenia podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Określa się wzory formularzy dla celów naliczania podatków dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe:

  1. od nieruchomości - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
  2. rolnego - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
  3. leśnego - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
Powołane na wstępie przepisy nakładają na rady gmin obowiązek określenia wzorów formularzy, na których podatnicy składać będą oświadczenia dla celów naliczania podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Zgodnie z wymogami ustawowymi w formularzu muszą być zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku.
Wzory formularzy stanowią załączniki do niniejszej uchwały.