Uchwała nr III/20/02

Uchwała nr III/20/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie obniżenia ceny 1 m3 drewna dla celów podatku leśnego na rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Obniża się średnią cenę sprzedaży drewna, określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2002 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2002 r. (M. P. Nr 50, poz. 729), z kwoty 111,21 zł do kwoty 108,00 zł, tj. o kwotę 3,21 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w roku 2003.

Uzasadnienie
Korzystając z ustawowego upoważnienia do zastosowania obniżki ceny 1 m3 drewna, która jest podstawą liczenia podatku leśnego, proponuje się obniżenie podanej przez Prezesa GUS ceny do wysokości 108,00 zł, tj. o kwotę 3,21 zł.
Analizując sytuacje podatników podatku leśnego uznano za celowe podjęcie proponowanej uchwały.