Uchwała nr III/22/02

Uchwała nr III/22/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się na rok 2003 podatek od posiadania psów w wysokości 5,00 zł rocznie od jednego psa.

§ 2.

Podatek jest płatny bez wezwania w drodze inkasa, w terminie do dnia 15 marca 2003 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w roku 2003.

Uzasadnienie
W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmianie niektórych ustaw, opublikowano maksymalną stawkę podatku od 1 psa, która wynosi 50,00 zł rocznie. Uwzględniając warunki lokalne, zaproponowano przyjęcie na 2003 rok podatku od 1 psa w kwocie 5,00 zł.