Uchwała nr III/24/02

Uchwała nr III/24/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny na terenie wsi Mieczewo.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Akceptuje się zmianę charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny, dotyczącą części działek o numerach ewidencyjnych 218 i 255/1, położonych we wsi Mieczewo, o łącznej powierzchni 2,65 ha (RV, ŁV, PsV, PsVI).
  2. Załącznik do niniejszej uchwały stanowi kserokopia fragmentu mapy ewidencyjnej przedmiotowego terenu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Pismem z dnia 31 października br. Starostwo Powiatowe w Poznaniu zwróciło się do Rady Miejskiej w Mosinie z wnioskiem o akceptację zmiany sposobu użytkowania części działek o numerach ewidencyjnych 218, 255/1, obręb Mieczewo, z gruntu rolnego na leśny. Zarząd Miejski na posiedzeniu w dniu 12 listopada br. zaopiniował pozytywnie wniosek w powyższej sprawie. Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Mosinie na posiedzeniu w dniu 4 grudnia br. wydała o powyższym projekcie opinię pozytywną.