Uchwała nr III/26/02

Uchwała nr III/26/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów".

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 64 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchyla się uchwałę nr LX/483/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
W związku z koniecznością dostosowania, przygotowanego przez Gminę Czempiń, projektu Statutu Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów" do obowiązujących przepisów, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.