Uchwała nr III/28/02

Uchwała nr III/28/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie.

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Mosinie i § 6 ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej dokonuje się wyboru Stanisława Barcia na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.