Uchwała nr VI/51/03 (Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 5 listopada 2003 r. stwierdził nieważność niniejszej uchwały)

Uchwała nr VI/51/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Urszulę i Zygmunta małżonków Ryczek oraz Marka Foltyna do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach Daszewice, Babki i Wiórek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Odrzuca się protest wniesiony przez Urszulę i Zygmunta małżonków Ryczek, zam.                                 , Marka Foltyna, zam.                                    , do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach Daszewice, Babki i Wiórek.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


Projekt "Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach Daszewice, Babki i Wiórek" był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 29 lipca 2002 r. do 20 sierpnia 2002 r. Wraz z projektem planu udostępniona została prognoza skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.
Państwo Urszula i Zygmunt Ryczek zamieszkali w                                            i Pan Marek Foltyn zamieszkały w                                      , właściciele działek o nr ewid. 73/106, 75/26, 76/1, 70/1, 59, 64/1 złożyli w dniu 30 sierpnia 2002 r. protest do niniejszego planu zarzucając m. in., że projektowana linia energetyczna uniemożliwi dalszą zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na budowlane i zmniejszy się wartość działek.
Zarząd Miejski w Mosinie na posiedzeniu w dniu 13 września 2002 r. rozpatrzył przedmiotowy protest i postanowił go odrzucić z uwagi na:

  1. nie zostaje zwiększona strefa ochrony sanitarnej od projektowanej linii energetycznej, która to obecne wynosi 35 m po obu stronach;

  2. z opracowanej prognozy skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina na środowisko przyrodnicze w zakresie odnoszącym się do dwunapięciowej linii 220 + 400 kV wynika:
    a) oddziaływania dwunapięciowej linii 220 + 400 KV nie będą większe od wartości granicznych określonych w przepisach;
    b) projektowana linia nie wpływa również na powietrze, glebę i wody powierzchniowe i podziemne oraz nie ma żadnego wpływu na środowisko pod względem emisji zanieczyszczeń oraz wytwarzania odpadów i ścieków;
    c) istniejąca linia elektroenergetyczna 220 KV stanowi trwały element krajobrazu. Zastąpienie istniejących słupów wyższymi o około 15 metrów nowymi słupami przedmiotowej linii nie powinno powodować istotnej zmiany krajobrazu.

Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 z późn. zm.) właścicielowi działki, której obniży się wartość w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przysługuje prawo żądania odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, wykupienia nieruchomości lub jej części, zamiany nieruchomości na inną, a w razie jej zbywania może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.
Zarząd opiniując wniosek o zmianę przeznaczenia terenów rolnych na tereny budowlane kieruje się przede wszystkim ich przeznaczeniem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina.
Burmistrz podtrzymał poprzednie stanowisko Zarządu Miejskiego w Mosinie.