Uchwała nr VI/53/03

Uchwała nr VI/53/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w przypadku nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4a ust. 1 i 4a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299, z 2002 r. Nr 113, poz. 984) oraz art. 70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 65% opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych, w decyzjach o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

§ 2.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest rozkładana - zgodnie z wnioskiem użytkownika wieczystego - na raty roczne przez okres do 10 lat.

§ 3.

  1. Opłata za przekształcenie rozłożona na raty jest oprocentowana, w zależności od okresu spłaty, odpowiednio od 2 do 10% w stosunku do całego okresu spłaty.
  2. Oprocentowanie jest stałe, wyliczone z góry od całej ustalonej opłaty i za cały okres spłaty.
  3. Raty oraz oprocentowanie są płatne z góry do dnia 31 marca każdego roku.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr LXII/499/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w przypadku nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
Uchwałą Nr LXII/499/02 Rada Miejska w Mosinie w dniu 26 września 2002 r. wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 230, poz. 1924) wartość przedmiotowego przekształcenia ulegnie znacznemu pomniejszeniu. Z uwagi na uwzględnienie w decyzjach powyższego rozporządzenia, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.