Uchwała nr VI/55/03

Uchwała nr VI/55/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu na rzecz Wiesławy Adamczak nieruchomości położonej w Mosinie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1322/4 i 1984/8, o powierzchni łącznej 73 m2, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW nr 23.932 jako własność Gminy Mosina.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Uzasadnienie
Pani Wiesława Adamczak zwróciła się z prośbą o bezprzetargową sprzedaż gruntu położonego w Mosinie, o powierzchni 73 m2, zabudowanego przez w/w pawilonem handlowym na podstawie pozwolenia na budowę nr BUA 8381/97/1985, wydanego przez Naczelnika Miasta i Gminy Mosina.
Pani Wiesława Adamczak jest dzierżawcą przedmiotowego gruntu na podstawie umowy dzierżawy z dnia 1 października 1985 r. zawartej na okres 25 lat.
Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, rada gminy może zwolnić z obowiązku przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na okres 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę.