Uchwała nr VI/57/03

Uchwała nr VI/57/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Ustala się zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi i Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązała gminy do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Rozwiązywanie tych problemów jest w świetle wyżej wymienionej ustawy zadaniem własnym gminy.
Ustawa nakłada na gminę konkretne zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zapewnia bezpłatne formy pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym. Wskazuje ona również gminie źródła pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki finansowe wnoszone co roku do kasy gminy przez wszystkie handlujące napojami alkoholowymi podmioty gospodarcze, mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację wspomnianego programu.
Przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy powinno w istotny sposób przyczynić się do kontynuowania działań profilaktycznych i leczniczych, a co za tym idzie do złagodzenia problemów spowodowanych nadużywaniem alkoholu.

Załącznik: