Uchwała nr XII/92/03

Uchwała nr XII/92/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 26 czerwca 2003 r.
 
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Daszewice, obejmującego obszar działki o nr ewid. 522".
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1.    Uchwala się "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Daszewice, obejmujący obszar działki o nr ewid. 522".
2.    Plan miejscowy, o którym mowa w ust. 1, stanowi zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Wojew. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14) w zakresie ustaleń dotyczących przedmiotowego terenu.
3.    Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 1 : 500, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2.
 
Zmienia się przeznaczenie działki o nr ewid. 522, wyznaczone miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina na nowe przeznaczenie - zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności, oznaczoną symbolem MN na rysunku planu.
 
 
I. PRZEPISY OGÓLNE
 
§ 3.
 
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1.    zmiana przeznaczenia działki, o której mowa w § 1;
2.    określenie zasad zagospodarowania terenu i zabudowy dla obiektów i urządzeń stanowiących realizację nowej funkcji;
3.    określenie zasad ochrony środowiska przyrodniczego.
 
 
§ 4.
 
Przedmiotem ustaleń planu są tereny w obowiązującym miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina przeznaczone pod tereny rolnicze, które zgodnie z przepisami niniejszej uchwały uzyskują prawo do realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności.
 
 
§ 5.
 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Mosina, zatwierdzone uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r., określa kierunek przekształceń terenów objętych zmianą planu, wyznaczając dla przedmiotowego obszaru preferencję dla zainwestowania z postulowanym przeznaczeniem terenu pod mieszkalnictwo jednorodzinne.
 
 
§ 6.
 
Wszelkie podziały geodezyjne działek dokonane po rozpoczęciu trybu sporządzenia planu, jak i po jego uchwaleniu, lub też zmiany ich numerów ewidencyjnych, pozostają bez wpływu na ustalenia zawarte w niniejszej uchwale.
 
 
§ 7.
 
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1)    planie gminy - należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2)    uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
3)    zabudowie mieszkaniowej - należy przez to rozumieć tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności wraz z obiektami towarzyszącymi, dla których zasady zabudowy i użytkowania określa niniejsza uchwała;
4)    rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek wykonany na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1 : 500, przedstawiający w sposób graficzny sposób zagospodarowania terenu;
5)    funkcji mieszkalnej jednorodzinnej - należy przez to rozumieć budownictwo mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej;
6)    powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię pod wszystkimi obiektami budowlanym działki;
7)    powierzchni uszczelnienia - należy przez to rozumieć powierzchnię utwardzoną działki, jak ścieżki, place i parkingi, których nawierzchnia jest nieprzepuszczalna dla wód opadowych, łącznie z powierzchnią zabudowy działki, o której mowa w ust. 8. Do powierzchni uszczelnienia nie wlicza się powierzchni wykonanej z elementów, w których zagwarantowane są prześwity w udziale nie mniejszym niż 30% powierzchni elementu.
 
 
§ 8.
 
Następujące ustalenia planu są obowiązującymi ustaleniami uchwały:
1)    granica zatwierdzenia planu;
2)    obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania;
3)    literowe oznaczenie nowej funkcji terenu.
 
 
II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
 
§ 9.
 
Na obszarze działki o nr ewid. 522 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
1.    W zakresie funkcji terenu obowiązuje funkcja mieszkalna jednorodzinna.
2.    W zakresie zabudowy działki:
1)    na przedmiotowej działce dopuszcza się realizację tylko jednego budynku mieszkalnego;
2)    obowiązuje frontowa linia zabudowy w odległości nie mniejszej niż 6 m od granic działek z ulicą Poznańską;
3)    nieprzekraczalną powierzchnię zabudowy działek budowlanych ustala się w wysokości 35% powierzchni działki;
4)    nieprzekraczalną powierzchnię uszczelnienia działki ustala się w wysokości 50% powierzchni działki;
5)    obowiązuje realizacja obiektów zabudowy mieszkaniowej maksymalnie jako budynki dwukondygnacyjne;
6)    obowiązuje zasada stosowania dachów stromych o spadku dachu przyjmowanym od 35% do 50%;
7)    zaleca się wykonanie pokrycia połaci dachowych dachówką w kolorze odcieni od czerwieni do brązu;
8)    dopuszcza się realizację garaży wolnostojących lub przybudowanych do obiektu mieszkalnego o maksymalnej powierzchni 50 m2;
9)    zakazuje się wykorzystywania garażu do celów nie związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu;
10)  ze względu na istniejące strefy ochronne obiektów wojskowych, projekt techniczny wszelkiej zabudowy, należy uzgodnić z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym.
3.    W zakresie ogrodzenia terenu:
1)    ogrodzenie należy wykonywać jako ażurowe na całą wysokość lub "na podmurówce" do  wysokości 0,3 m;
2)    zaleca się wykonanie ogrodzenia jednolitego pod względem materiałowym dla wszystkich granic działki.
 
 
§ 10.
 
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.
1.    Zaopatrzenie w wodę należy zapewnić z istniejącego wodociągu Ø 100 położonego w pasie drogowym ulicy Poznańskiej.
2.    Odprowadzenie ścieków:
1)    ustala się obowiązek rozwiązania gospodarki ściekami poprzez docelowe podłączenie do kanalizacji sanitarnej na zasadach ustalonych programem uzbrojenia wsi Daszewice;
2)    dopuszcza się, do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej, stosowanie bezodpływowego zbiornika na gromadzenie ścieków gospodarczo-bytowych;
3)    odpady należy gromadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.    Zasilanie w energię elektryczną należy zapewnić poprzez wykonanie przyłącza zgodnie z warunkami technicznymi.
4.    Zasilanie w gaz należy zapewnić poprzez przyłącze do istniejącego gazociągu Ø 125 w ulicy Poznańskiej.
5.    Dopuszcza się możliwość doprowadzenia innych sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami szczególnymi.
6.    Do celów grzewczych wolno stosować paliwa ekologiczne.
7.    Gospodarkę odpadową należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
III. PRZEPISY KOŃCOWE
 
§ 11.
 
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust 3, tejże ustawy. Stawka ta wynosi 20%.
 
 
§ 12.
 
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina w części dotyczącej obszaru objętego niniejszym planem. 
 
 
§ 13.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 14.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
UZASADNIENIE
 
 
Projekt "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Daszewice, obejmującego obszar działki o nr ewid. 522" opracowany został zgodnie z przepisami:
-    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz.1591 z późn. zm.);
-    ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.);
-    ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811 i Nr 81, poz. 875),
-    zarządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 12).
 
Prace nad wyżej wymienionym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały Nr LVI/456/02 z dnia 18 kwietnia 2002 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Daszewice, obejmującą działkę o nr ewid. 522.
Autorem planu jest ARCHiPLAN Pracownia Projektowa s. c. mgr inż. Jerzy Zalewski - upr. urb. Nr 925/89.
W dniu 7 lutego 2003 r. wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przedstawiony do zaopiniowania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
W dniach od 3 do 25 kwietnia 2003 r. wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przedstawiony do uzgadniania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
W dniach od 19 maja do 9 czerwca 2003 r. wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń zmiany planu na środowisko przyrodnicze. W okresie zbierania protestów i zarzutów, powyższe nie wpłynęły.
W dniu 18 czerwca 2003 r. zamieszczono w "Gazecie Wyborczej", a w dniu 16 czerwca  2003 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mosinie wywieszono ogłoszenie o terminie sesji Rady Miejskiej w Mosinie, której przedmiotem miało być uchwalenie wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W dniu 26 czerwca 2003 r. na sesji Rady Miejskiej w Mosinie przedstawiono wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego celem uchwalenia.
Po uchwaleniu tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwała wraz z dokumentacją planistyczną zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.