Uchwała nr XII/89/03

Uchwała nr XII/89/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 26 czerwca 2003 r.
 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2003.
 
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j. t.  Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
W uchwale nr IV/34/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2003, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr VII/59/03 z dnia 27 marca 2003 r., nr IX/75/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r.,wprowadza się następujące zmiany:
 
 
1.    Dochody budżetu Gminy na 2003 rok zwiększa się o kwotę 607.248,50 zł, tj. do kwoty:
-    zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
w tym zadania zlecone 1.742.392,50 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
 
30.663.908,50 zł
2.    Wydatki budżetu Gminy na 2003 rok zwiększa się o kwotę 766.072,50 zł, tj. do kwoty:
-    zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
a)    zadania zlecone 1.742.392,50 zł
-    zgodnie z załącznikiem  nr 5 do uchwały,
b)    udzielone dotacje 2.827.153,00 zł
-    zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały,
c)    wydatki bieżące i majątkowe
-    zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
 
34.379.967,50 zł
3.    Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych   -  zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
 
4.    Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2003 - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2003.
 
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2003 r.
 
1.    Dochody:
 
-    dz. 751 zwiększa się o kwotę 63.456,50 zł, - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum
 
-    dz. 758 zwiększa się o kwotę 67.388,00 zł - środki z Ministerstwa Finansów z tytułu rekompensaty dochodów utraconych w związku z udzielonymi przez Gminę ulgami ustawowymi
 
-    dz. 801 zwiększa się o kwotę 3.410,00 zł, z tytułu otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego dotacji na sfinansowanie części wyprawki szkolnej
 
-    dz. 853 zwiększa się o kwotę 143.695,00 zł, z tytułu dotacji Wojewody Wielkopolskiego w tym:
  • 99.100,00 zł, - obligatoryjne zasiłki z pomocy społecznej
  • 24.500,00 zł, - dodatki mieszkaniowe
  • 5.040,00 zł, - wyprawki szkolne
  • 15.055,00 zł, środki na dożywianie uczniów
 
-    dz. 900 zwiększa się o kwotę 329.299,00 zł, w tym:
  • 79.299,00 zł, dotacja na finansowanie oświetlenia dróg
  • 250000,00 zł, środki z PWiK
 
Łącznie zwiększenie dochodów wynosi 607.248,50 zł.
 
2.    Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
 
3.    Wydatki
 
-    dz. 010 zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł, z przeznaczeniem na dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej Krosno - Krosinko 200.00,00 zł oraz 50.000,00 zł, na dokumentację projektową kanalizacji w Rogalinku
-    dz. 700 zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł, w tym:
ˇ    zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, wydatki na zakup usług pozostałych
ˇ    zmniejsza się środki przeznaczone na zakup energii o kwotę 20.000,00 zł.
 
-    dz. 750 zwiększa się o kwotę 57.000,00 zł, w tym:
ˇ    50.000,00 zł, wydatki bieżące
ˇ    7.000,00 zł, - pobór podatków i opłat
 
-    dz. 751 zwiększa się o kwotę 63.456,50 zł, - dotacja przeznaczona na referendum
 
-    dz. 801 zwiększa się o kwotę 11.333,00 zł, w tym:
ˇ    3.410,00 zł, dotacja na wyprawki szkolne
ˇ    7.923,00 zł, środki przeniesione z działu 854
 
 
-    dz. 853 zwiększa się o kwotę 147.907,00 zł, w tym:
ˇ    dodatki mieszkaniowe 24.250,00 zł,
ˇ    zasiłki i pomoc w naturze 103.562,00 zł,
ˇ    wyprawki szkolne i dożywianie uczniów 20.095,00 zł,
 
-    dz. 854 zmniejsza się o kwotę 7.923,00 zł, którą przenosi się do działu 801
 
-    dz. 900 zwiększa się o kwotę 164.299,00 zł, w tym:
ˇ    35.000,00 zł, środki na oczyszczanie miast i wsi
ˇ    50.000,00 zł, budowa oświetlenia ul. Pożegowska
ˇ    79.299,00 zł, dotacja na oświetlenie ulic
 
Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.
 
Łączne zwiększenie wydatków wynosi 766.072,50 zł.