Uchwała nr XII/94/03

Uchwała nr XII/94/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 26 czerwca 2003 r.
 
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Nowinki, obejmującego obszar działki o nr ewid. 277/1".
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139  z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Uchwala się "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Nowinki, obejmujący obszar działki o nr ewid. 277/1".
 
 
I. PRZEPISY  OGÓLNE
 
§ 2.
 
1.    Przedmiotem ustaleń planu, o którym mowa w § 1, są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem M oraz zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
2.    Obszar planu obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 277/1 o powierzchni 2500 m2, położoną w miejscowości Nowinki.
 
 
§ 3.
 
1.    Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2.    Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1)    linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania;
2)    oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy.
 
 
§ 4.
 
Ilekroć w dalszych ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:
1.    planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;
2.    uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie;
3.    rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały;
4.    przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających, określone symbolem.
 
 
II. PRZEPISY  SZCZEGÓŁOWE
 
§ 5.
 
1.    Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem M.
2.    Na terenie, o którym mowa w ust. 1, przeznaczenie podstawowe stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z budynkiem gospodarczym lub garażem. Przeznaczenie dopuszczalne stanowią urządzenia infrastruktury technicznej.
3.    Przeznaczenie podstawowe nie może przekraczać 35% powierzchni działki.
4.    Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
1)    odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii rozgraniczającej drogę lokalną KD nie może być mniejsza niż 6 m, gabaryt budynku mieszkalnego - jedna          kondygnacja plus poddasze użytkowe;
2)    dach dwu lub wielospadowy kryty dachówką lub materiałem imitującym dachówkę;
3)    dostosowanie bryły budynku do architektury regionalnej i lokalnych tradycji poprzez twórcze wykorzystanie tradycyjnych detali architektonicznych;
4)    budynek gospodarczy, garaż parterowy. Spadek dachu i pokrycie winny nawiązywać do budynku mieszkalnego. Budynek gospodarczy, garaż może być dobudowany do budynku mieszkalnego lub wolnostojący. Dopuszcza się usytuowanie obiektu na granicy działki pod warunkiem zastosowania analogicznego rozwiązania przez właściciela sąsiedniej działki;
5.    Dopuszcza się łączenie działek.
 
 
§ 6.
 
1.    Ustala się obsługę komunikacyjną terenu z drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KD, o szerokości w liniach rozgraniczających 7 m.
2.    Projektowaną zabudowę podłączyć do istniejącego wodociągu ułożonego w ulicy Polnej.
3.    Ścieki sanitarne odprowadzić do projektowanej kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni w Mosinie. Do czasu realizacji kolektora, ścieki odprowadzić do szczelnego odbiornika na działce.
4.    Ścieki opadowe odprowadzić do studni chłonnej lub powierzchniowo na tereny zielone wokół zabudowań.
5.    Odpady komunalne i komunalno-podobne gromadzić w granicach posesji w sposób umożliwiający zorganizowany wywóz na składowisko odpadów.
6.    W zakresie zaopatrzenia w ciepło preferuje się źródła opalane paliwami ekologicznymi.
7.    Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci. W przypadku wzrostu                       zapotrzebowania na energię istnieje możliwość zlokalizowania stacji na terenie oznaczonym symbolem M, zgodnie z § 5 ust. 2.
 
 
 
III. PRZEPISY KOŃCOWE
 
§ 7.
 
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 tejże ustawy. Stawka ta wynosi 20%.
 
 
§ 8.
 
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzony uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14) w części dotyczącej obszaru objętego niniejszym planem.
 
 
§ 9.
 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 10.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 UZASADNIENIE
 
"Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej           jednorodzinnej we wsi Nowinki, obejmujący obszar działki o nr ewid. 277/1" opracowany został zgodnie z przepisami:
-    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591);
-    ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.);
-    ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811 i Nr 81 poz. 875);
-    rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 1).
Prace nad tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały Nr XLVIII/382/98 z dnia 9 czerwca 1998 r. określającej przedmiot i zakres jego ustaleń.
Autorami planu są: Pan Manfred Pietz - upr. Nr 770/88, Pani Maria Kaczmarek - upr. Nr 923/89 i Pan Stefan Dutkowiak - upr. Nr 1508.
W dniach od  5 lutego do 18 kwietnia 2003 r. projekt tego miejscowego planu                      zagospodarowania przestrzennego udostępniony został do zaopiniowania i uzgodnień przy uwzględnieniu ustaleń art. 18 ust. 2, pkt 3 i 4 oraz art. 22 pkt 1 i 2 powołanej wyżej ustawy, a w dniach od 19 maja do 9 czerwca 2003 r. wyłożony został w Urzędzie Miejskim  w Mosinie do publicznego wglądu łącznie z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.
W okresie wyłożenia do publicznego wglądu nie zgłoszono do tego projektu żadnego protestu ani zarzutu.
W dniu 18 czerwca 2003 r. zamieszczono w "Gazecie Wyborczej", a w dniu 16 czerwca 2003 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie wywieszono ogłoszenie o terminie sesji Rady Miejskiej w Mosinie, której przedmiotem miało być uchwalenie tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Po uchwaleniu niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwała  w powyższej sprawie zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.